Privacy & Cookie Policy MemoryHome

Privacy & Cookie Policy MemoryHome

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: [Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97 8700 Tielt, K.B.O.-nummer: 0446.201.582] (hierna: “Uitgeverij Lannoo nv”).


Gelieve deze Privacy Policy aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en app MemoryHome en door het op deze app en website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Uitgeverij Lannoo nv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.


1.2. Uitgeverij Lannoo nv stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Uitgeverij Lannoo nv.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Bij het gebruik van de app MemoryHome worden door de gebruikers (hulpverlener en zorgontvanger) volgende gegevens mogelijks opgegeven:

Categorie 1: instellen gebruikersprofiel: naam en profielfoto.

Categorie 2: gebruik van de app: foto’s die de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker beschrijven, namen, spraakfragmenten.

Categorie 3: maken van een account: uw e-mailadres en wachtwoord.

Categorie 4: inschrijven op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.

Categorie 5: via cookies opgeslagen in de browser: bijhouden van gebruikersvoorkeuren in de website.

Alle gegevens die door de gebruikers opgegeven worden dienen tot het gebruik van de app. Er worden geen gegevens opgevraagd die voor andere doeleinden worden gebruikt.


2.2. Uitgeverij Lannoo nv kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.      door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b.     tijdens uw registratie en gebruik van de app;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Uitgeverij Lannoo nv zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze app en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Uitgeverij Lannoo nv om haar app en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Categorie 2 en 3: het beheer van uw account op deze app met het oog op het gebruik van onze app, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.

Categorie 4: indien van toepassing: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Categorie 5: het bijhouden van uw voorkeuren bij het gebruik van de website (d.m.v. cookies) om u een betere gebruikerservaring te bieden en onze dienstverlening te verbeteren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.


3.2. Nieuwsbrieven:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor nieuwsbrieven, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Uitgeverij Lannoo nv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Uitgeverij Lannoo nv, haar producten en/of diensten. Uitgeverij Lannoo nv kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Uitgeverij Lannoo nv bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
 

3.3. Wetenschappelijk onderzoek

Teneinde het wetenschappelijk onderzoek naar dementie te ondersteunen is het mogelijk dat bepaalde analyses over spraak, gebruikstijden en antwoorden gemaakt worden. Dergelijke analyses kunnen mogelijks door externe professionelen uitgevoerd worden. Uitgeverij Lannoo nv verzekert dat dergelijke analyses alleen op anonieme basis gebeuren, dat de identiteit van specifieke personen aldus niet achterhaald kan worden en dat Uitgeverij Lannoo nv enkel anonieme gegevens deelt met derden.


3.4. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Uitgeverij Lannoo nv, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Uitgeverij Lannoo nv failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Uitgeverij Lannoo nv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Uitgeverij Lannoo nv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Uitgeverij Lannoo nv uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uitgeverij Lannoo nv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


3.5. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Uitgeverij Lannoo nv uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Uitgeverij Lannoo nv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Uitgeverij Lannoo nv en U.

 

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.


5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Uitgeverij Lannoo nv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.


5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@memory-home.org of per post naar Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97 8700 Tielt, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 

5.7. Automatische beslissingen en profilering:

Teneinde het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen zullen bepaalde analyses op anonieme basis uitgevoerd kunnen worden waarbij verbanden worden gelegd tussen gegevens die verkregen werden bij het gebruik van de app en dementie. Het is mogelijk dat op termijn een functionaliteit aan de app wordt toegevoegd waarbij de resultaten van dergelijke analyses gebruikt worden om het gebruik van de app bij een bepaalde persoon te beoordelen, na expliciete toestemming van voorgaande. De verwerking van uw persoonsgegevens zal nooit profilering zonder voorafgaande toestemming omvatten.


U wordt door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.


5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


6.2. In geen geval kan Uitgeverij Lannoo nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de app van Uw toestel, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan enkele medewerkers teneinde het gebruik van de app door u mogelijk te maken.


7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 - Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser, op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.  


8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.


Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.


Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.


8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.


De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
 

Functionele cookies
 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Naam: Drupal.visitor.mail

Website MemoryHome

Functie: Cookie die e-mailadres van de bezoeker bijhoudt.

1 jaar

Naam: Drupal.visitor.name

Website MemoryHome

Functie: Cookie die naam van de bezoeker bijhoudt.

1 jaar

Naam: Drupal.tableDrag.showWeight

Website MemoryHome

Functie: Cookie in functie van consistente navigatie in de browser op webpagina’s en in formulieren.

1 jaar

Naam: SSESSXXXXXXXXXXX (waarbij XXXXXXXXXXX een reeks tekens is die verschillend is per gebruiker) 

Website MemoryHome

Functie: Cookie voor opslag van de gebruikerssessie voor een ingelogde gebruiker. Deze maakt de identificatie van de gebruiker mogelijk doorheen de pagina's van de website voor een goede gebruikservaring.

23 dagen

Naam: has_js

Website MemoryHome

Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser. 

1 jaar


Niet-functionele cookies
 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_ga, _gat en _gid

Google Analytics

Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de website te meten via Google Analytics.

De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies


8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.


U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.


Indien u uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies
kan u volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@memory-home.org, per post naar Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97 8700 Tielt of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over online behavioral advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/